dosya upload film izle
Zelená škola

Zelená škola

Hlavným cieľom programu Zelená škola je pomôcť školám nájsť cestu zmeny, ktorá povedie k zdravšej, "zelenšej" a aktívnejšej škole i spoločnosti.

Program Zelená škola od roku 2004 pomáha aj slovenským školám realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými krokmi. Tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu t.j. pomáhajú znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie.

Zelená škola je inšpiráciou, motiváciou a prostriedkom, ktorý pomáha prirodzene prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom prístupe k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Tie potom môžu byť reálnym príkladom nielen pre školskú komunitu, ale tiež pre širokú verejnosť.

Zapojené školy v programe Zelená škola si na základe výsledkov environmentálneho auditu vyberú pre aktuálne certifikačné obdobie najmenej jednu z výberových tém ako prioritnú. Podľa jej obsahového zamerania škola pripraví Environmentálny akčný plán školy, obsahujúci konkrétne úlohy a aktivity na dané certifikačné obdobie (odporúča sa 2 školské roky).

Školy si môžu vybrať z nasledujúcich tém:

 • voda,
 • odpad,
 • energia,
 • doprava a ovzdušie,
 • zelené obstarávanie a úradovanie,
 • zeleň a ochrana prírody.

 

 

 

 ŠKOLSKÝ ROK 2017 / 2018

 

 

Eko - kódex

Základná škola, Komenského 1962 /8,  Trebišov

(  škols.roky : 2016 / 2017 a 2017 / 2018 )

Sme  Zelená škola

príroda nás volá .

Zapoj sa aj ty

príroda ti to oplatí .

 

Mäso sa v piatok nepatrí

no zeleniny musíš zjesť za tri .

Ovocie nie je výnimka

jablko v tom vyniká .

 

Ovocie sme už angažovali

veď  Vodný  bar sme si užívali .

Čaká nás ešte Smoothie  chef

súťažiť aj ty veru chceš.

 

Chemiku sme vymenili za jej sestru organiku

no možnosti to nedá logiku .

Chémia nám všetkým škodí

trochu organiky nám veru neuškodí .

 

Vodný bar aj  Smoothie  chef

všetko chceme hneď .

Chemika tu nepatrí

chceme bezmäsité piatky !

 

 

22. marec -Deň vody

Dňa 23.3.2018 sa žiaci 7C, 7D a členovia Kolégia Zelenej školy zúčastnili na exkurzii v Michalovciach. Navštívili sme EVVZ – Environmentálne vodárenské vzdelávacie zariadenie, tzv. Múzeum vody. V prvej časti našej exkurzie sme navštívili laboratórium, v ktorom sa robia rozbory vody hlavne na prítomnosť dusičnanov. Prezreli sme si aj rôzne prístroje na meranie, od najstarších až po tie najmodernejšie. V prezentačnej miestnosti sme si pozreli zaujímavý film o vodnej nádrži Starina. V tejto miestnosti sú znázornené  obrazy s tematikou kolobehu vody v prírode. Posledná časť prehliadky prebehla v časti Strojovňa, v ktorej je umiestnená expozícia z dostupných historických podkladov, t. j. ako sa rozvíjali vodovody a kanalizácie v meste Michalovce a v jeho okolí. Dozvedeli sme sa veľa nového. Odporúčame aj ostatným návštevu tohto zaujímavého zariadenia.

Kolégium Zelenej školy

 

ENVIROFILM - JUNIOR FESTIVAL

Dňa 18.10.2017  sa žiaci 7A 7B a 7C  zúčastnili Junior festivalu v Košiciach. Čakali nás  dva prednáškové bloky v premietacích miestnostiach. Prvý blok premietaných krátkych filmov sa týkal produkcie odpadov , hlavne jeho množstva . Šokovali nás obrázky z rôznych častí sveta , z rôznych ekosystémov , ktoré zobrazovali krajinu plnú odpadov rôzneho druhu. Laura Martinková – konzultantka našej školy v programe Zelená škola pripravila aktivitu pre dve skupiny , ktoré mali žiaci roztriediť rôzne druhy odpadov. Úloha vyzerala ľahko , ale boli aj pochybnosti , kde ktorý odpad patrí. Nakoniec sa to s Lauriným usmernením podarilo.

Druhý blok nás oboznámil s rôznymi druhmi elektrární a s tým aký má dopad ich produkcia energie na okolité životné prostredie. Aj v tomto bloku sme videli krátke filmy , pri ktorých sme si uvedomili , že treba niečo robiť a nebrať všetko okolo nás ako samozrejmosť.

Veronika Babejová - 7C

kolégium Zelenej školy 

 

Návšteva ČOV  v Trebišove

Začiatkom  októbra  2017 sa  žiaci  7.C  triedy zúčastnili jednodňovej exkurzie na miestnu čističku odpadových vôd. Cieľom tejto aktivity bolo vidieť ako prebieha proces úpravy znečistených vôd, stupne znečistenia vôd . Dozvedeli sme sa , že ČOV v Trebišove patrí k najmodernejším na Slovensku. Kapacita starej čističky bola nepostačujúca a tak bolo nutné zvýšiť jej kapacitu ako aj zabezpečiť dosiahnutie potrebných limitov. 4.11.2015 bol ukončený projekt ´´Trebišov – odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity čistiarne odpadových vôd´´. Obnovovacie stavebné práce boli ukončené koncom júna 2015. Prekvapil nás nízky počet zamestnancov , ktorí tu pracujú - všetko je riadené počítačmi. Mali sme možnosť vidieť aj miestnosť , z ktorej sa celá čistička riadi. Veľmi nepríjemný , miestami až neznesiteľný bol zápach , ktorý  nás sprevádzal na každom kroku. Aj napriek tomu sme si tento ešte stále slnečný deň užili a dozvedeli sme sa niečo nové.

Veronika  Babejová

7.C

 

Zelená škola pokračuje aj v školskom roku 2017/2018

S novým školským rokom pokračuje aj projekt Zelenej školy. Týmto školským rokom
vstupujeme do záverečného certifikačného obdobia , na konci ktorého očakávame hodnotiacu
komisiu. Veríme , že sa nám podarí úspešne dokončiť všetky úlohy , ktoré sme si stanovili
v EAP-e ( Environmentálnom akčnom pláne ) .
Plán projektu Zelená škola vychádza z prioritnej témy – ZELENÉ OBSTARÁVANIE 
A ÚRADOVANIE. V rámci tejto témy sme si stanovili 3 hlavné ciele , ktoré chceme
zrealizovať do konca školského roka 2017/2018 .

 

1.cieľ: ZAVIESŤ ZDRAVÝ PITNÝ REŽIM A ZDRAVÉ STRAVOVANIE PRE NÁS

          A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Aktivity , ktoré by nám mali pomôcť dosiahnuť tento cieľ sú :

 • informačná kampaň o zdravom stravovaní , beseda s odborníkom na stravovanie ako aj rovesnícke vzdelávanie
 • zriadenie Vodného baru ( v letných mesiacoch )
 • informačná kampaň o zdravom stravovaní prostredníctvom násteniek
 • tvorba VEGE kuchárskej knihy s názvom MŇAMKY BEZ MÄSA – s príspevkami receptov všetkých tried našej školy
 • zavedenie piatkov bez mäsa v školskej jedálni

 

2. cieľ: ZVÝŠIŤ POUŽÍVANIE EKOLOGICKÝCH ČISTIACICH PROSTRIEDKOV

 Aktivity , ktoré by nám mali pomôcť dosiahnuť tento cieľ sú :

 • tvorba zoznamu čistiacich prostriedkov používaných na našej škole a ich percentuálne vyhodnotenie, koľké z nich sú nebezpečné pre nás ako aj životné prostredie
 • diskusia o možnostiach výmeny neekologických čistiacich prostriedkov za ich ekologické verzie
 • exkurzia na ČOV v Trebišove so zameraním na otázku: Ako čistiace prostriedky znečisťujú vodu ?
 • prezentácia výhod EKO čistiacich prostriedkov rodičom prostredníctvom letákov, informačnej nástenky, kde ich možno zakúpiť alebo ako ich vyrobiť
 • skúšobný mesiac EKO upratovania na škole

 

3. cieľ: VÝMENA 25% POTRAVÍN S OBSAHOM PALMOVÉHO OLEJA ZA ICH

           LOKÁLNE ALTERNATÍVY  ( PROJEKT nazvaný : JEDLÁ ZMENA )

Aktivity , ktoré by nám mali pomôcť dosiahnuť tento cieľ sú :

 • dotazník o obľúbenosti a vhodnosti súčasného sortimentu v školskom bufete
 • divadielko : AJ JA SOM ZEM ( 1.stupeň ) a film ZELENÁ PÚŠŤ ( 2.stupeň ) s následnou diskusiou so žiakmi
 • prezentácia na tému palmového oleja a lokálnych potravín
 • nástenka na tému : Zdravé stravovanie
 • skúšobný deň zaradenia nového sortimentu v školskom bufete
 • zhodnotenie všetkých aktivít – čo nás zaujalo, čo sa nám nepáčilo , čo ba sa dalo zlepšiť viac a či ešte chceme ďalšie zmeny

 

Ako ste si mohli všimnúť , niektoré z týchto aktivít sú už zrealizované , iné rozbehnuté

aby sme ich mohli dotiahnuť do úspešného konca a sú aj také , ktoré nás ešte len čakajú.

O priebehu aktivít Vás Kolégium Zelenej školy bude informovať prostredníctvom oznamov,

výziev, násteniek. Všetky Vaše nápady sú vítané laughing

 

Mgr. Adriana Mokrišová

koordinátor  Zelenej  školy

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2016 / 2017

 

Aktivita - ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

V polovici júna 2017 sa uskutočnilo ROVESNÍCKE  VZDELÁVANIE  v triedach 1.D ,2.D a 3.D . Všetky aktivity mali spoločného menovateľa - tému projektu Zelená škola – Zdravé stravovacie návyky a zdravý pitný režim. Pomocou rôznych aktivít sme žiakov 1.stupňa podrobili paľbe otázok v skupinovom kvíze , vyskúšali sme ich postreh v pexese a šikovnosť pri skladaní puzzle. Sem tam sa prihodili aj nesprávne odpovede , ktoré museli byť opravené náhradnými úlohami , podľa vlastného výberu , či už fyzického alebo vedomostného charakteru. Aktivita  Rovesníckeho vzdelávania mala pozitívne ohlasy.

V.Babejová ,D.Mrázová ,

R.Múdra , V.Janoková ,

A.Piptová ,  S.Jakubová

kolégium Zelenej školy

 

 

Aktivita VODNÝ BAR

Začiatkom  júna 2017 sme na našej škole zriadili Vodný bar. Na túto aktivitu sme sa starostlivo pripravili vytvorením pútavého plagátu o našej akcii , ako aj materiálne . Horúce júnové počasie dopomohlo k pozitívnemu hodnoteniu tejto aktivity. Vzhľadom na vysoký počet žiakov našej školy sme zriadili dvaVodné bary a to osobitne  pre 1. a 2.stupeň. Touto aktivitou sme chceli poukázať na priaznivé  účinky pitia čistej vody, macerátov z byliniek a drobného ovocia. Chceli sme poukázať aj na problematiku nadmernej  spotreby PET fliaš , aké látky sa z takýchto fliaš uvoľňujú do nápojov a samozrejme sme prezentovali aj možné alternatívy – v čom nosiť vodu do školy. Podmienkou tejto akcie pre žiakov bolo priniesť si vlastný pohár  ( nie však jednorázový ) . Ďakujeme za Vašu účasť a väčšinou pozitívne ohlasy.

A.Lučanská , L.Lučanská , R.Zorvanová , S.Kazimírová

kolégium Zelenej školy

 

Beseda s MVDr. Máriou Urbanovou

 Dňa 15.5.2017 sa žiaci 6C a 8C zúčastnili besedy na tému Zdravé stravovanie a zdravý pitný režim , ktorú viedla MVDr. M.Urbanová.  Pani doktorka žiakom vysvetlila , čo znamená zdravo sa stravovať a ako dodržiavať správny pitný režim. Vysvetlila , aké by malo byť správne zloženie stravy , ktorým potravinám by sme sa mali vyhýbať a ktoré  by sme mali  konzumovať, aby sme sa cítili lepšie, zdravšie. V diskusii MVDr. Urbanová odpovedala na zvedavé otázky žiakov. Zároveň nám ponúkla možnosť usporiadať ďalšie besedy na zaujímavé témy. Ďakujeme za zaujímavú prednášku.

Mgr. Adriana Mokrišová

koordinátor Zelenej školy

 

OZNAM

 

Po úspešne vykonanom environmentálnom audite sa prioritnou témou

projektu Zelená škola na nasledujúce dve certifikačné obdobia 2016/2017

 a  2017/2018  stáva :

 

ZELENÉ  OBSTARÁVANIE

 

A  ÚRADOVANIE

 

Kurz "Globálneho varenia"

V rámci projektu  JEDLÁ ZMENA , do ktorého je naša škola v tomto školskom roku zapojená sa dňa
15.12.2016 uskutočnil kurz ´´ GLOBÁLNEHO VARENIA ´´. Cieľom projektu bolo priblíženie
zodpovednej spotreby širšej školskej komunite prostredníctvom interaktívnych aktivít. Kurz viedla
pani Mgr. Laura Martinková , konzultantka Zelenej školy a projektu Jedlá zmena. Jej prítomnosť sme
využili aj na konzultácie k environmentálnemu auditu našej školy , ktorý bol v týchto dňoch
ukončený .  Kurzu sa zúčastnili členovia kolégia Zelenej školy ako aj 2 žiaci , ktorí sa bližšie venujú
projektu JEDLÁ ZMENA pod vedením pani učiteľky Mgr. M. Mikulovej . Prácou v 4 skupinách sme
sa pozreli na jedlo , ktoré konzumujeme denne - z trochu iného uhla pohľadu .

Kolégium  Zelenej školy

 

Zelená škola aj v školskom roku 2016 / 2017
 
Po dvoch úspešných certifikačných obdobiach sa opäť zapájame do medzinárodného
certifikačného  ekoprogramu  ZELENÁ  ŠKOLA. Program , ktorý pomáha žiakom  a
učiteľom nielen učiť sa o prírode a životnom prostredí , ale aj prakticky konať.
Aj v nasledujúcom 2-ročnom období  2016/2017 – 2017/2018 chceme , aby naša škola bola v
niečom lepšia , zdravšia a zelenšia a aby sme videli aj zmeny v našom zmýšľaní , našich
postojoch  a  názoroch.
ZELENÁ  ŠKOLA je program , ktorý pomáha prenášať teoretické vedomosti o zodpovednom
prístupe  k nášmu životnému prostrediu do každodenného života. Pomáha aj učiť sa
k tolerancii , kritickému mysleniu , samostatnosti , tvorbe  a obhajobe vlastného názoru
a zodpovednému konaniu.

Metodológia a témy programu

 1. Kolégium Zelenej školy – akčná skupina programu na škole
 2. Environmentálny audit – analýza vplyvu školy na životné prostredie
 3. Environmentálny akčný plán – vízia školy pre zníženie ekologickej stopy
 4. Monitoring a hodnotenie priebehu programu na škole a úspešnosti zavádzaných opatrení
 5. Pro-environmentálna výučba – environmentálna výchova a vzdelávanie vo vyučovaní
 6. Informovanie a spolupráca – presah pro-environmentálnych aktivít do života školy
 7. Ekokódex – žiakmi umelecky stvárnené hodnoty a profilácia školy

Výhody programu Zelená škola

 • možnosť získať medzinárodný certifikát a vlajku Eco-Schools;
 • inšpiratívne metodické a informačné materiály, pracovné listy;
 • vzdelávacie a zážitkové workshopy pre pedagógov i žiakov;
 • informačný a poradenský servis ;
 • výmena skúseností s domácimi aj zahraničnými Zelenými školami;
 • uznanie a zviditeľnenie školy;
 • efektívna medzinárodná metodika, ktorá pomáha  :

                                    - zlepšiť životné prostredie školy,

                                    - rozvíjať spoluprácu v školskej a miestnej komunite,

                                    - ušetriť finančné prostriedky.

Pristúpili sme k 1.kroku a vytvorili sme Kolégium Zelenej školy.

KOLÉGIUM

 • Mgr. Adriana Mokrišová – koordinátor Zelenej školy
 • Mgr. Marcela Danková – asistent koordinátora Zelenej školy
 • Mgr.  Marcela Košina – výtvarná výučba
 • Mgr. Jana Chovancová – zástupca 1.stupňa
 • Eva Harmadiová  -  upratovačka

ŽIACI

Nikola Cifraničová Karin  Demjančíková Miroslava  Sochová
Dominika Mrázová Ema  Horvatová Alexandra  Lučanská 
Alexia Piptová Lucia  Šaffová Lea  Lučanská
Viktória Janoková Zuzana Kistyová Soňa  Kazimírová 
Rebeca Múdra Nikola  Buhalová Ráchel  Zorvanová
Veronika  Babejová Hana Hegedűšová   
Rebeka Košková Mária  Hrešková   

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015 / 2016

 

Ako nás škôlkari v zelených tričkách navštívili . . .

V pondelok 13. 6. sa  dvere našej školy otvorili pre malých škôlkarov, ktorí sa prišli pozrieť na našu záhradu plnú krásnych plodín. Ich usmievavé tváričky nám hneď pri vstupe prezrádzali, že sa na nás veľmi tešia. Priniesli nám aj darčeky a to kvety a vlastnoručne vyrobené prívesky a náramky pre členov kolégia našej Zelenej školy. Ale ani naši žiaci sa nenechali zahanbiť. Pripravili si pre škôlkarov zábavný program, ktorý  súvisel s ochranou prírody. Tancovalo sa, spievalo a zabávalo. Potom sme sa presunuli do našej nádhernej záhrady, kde sa škôlkari vyšantili pri zbieraní odpadu, ktorý nám rozhádzal zlý škriatok. Nakoniec škôlkari vlastnoručne zasadili ovocný stromček do záhrady na pamiatku pre nás všetkých. Vyfarbili si omaľovánku, pochutnali si na čokoládovom pudingu, ktorý im pripravili naše šikovné tety kuchárky a medzi nami vraj lepší puding ešte nejedli. Na záver nášho stretnutia dostali od nás škôlkari vlastnoručne vyrobené medaily s podobizňou múdrej sovičky, siláka medveďa a húževnatej mačičky. Za milú návštevu ďakujeme skvelým škôlkarom a ich milej pani učiteľke.

Mgr. Marcela Danková

 

 Eko – kódex

Základná škola Komenského 1962/8 Trebišov

Heslo: Orientovať sa na prírodu a jej ochranu, zdravo žiť, športovať sú naše priority.

Zúčastňujeme sa ekologických aktivít.

 

 Triedime odpad doma i v škole.

 

Zapájame sa do zberových aktivít na našej škole.

 

Vytvárame a udržujeme pekné životné prostredie v škole a jej blízkom okolí.

 

 Správame sa pekne ku všetkým zvieratám.

 

V zime prikrmujeme vtáčiky.

 

 K prírode sa správame tak, aby ostala zdravá aj pre budúce generácie.

 

Šetríme vodu.

 

Šetríme elektrickú energiu.

 

Staráme sa o našu záhradu a pestujeme rastlinky.

 

Spolupracujeme s verejnosťou na osvetových aktivitách.

 

Neplytváme potravinami.

 

Neničíme školský majetok, zveľaďujeme ho.

 

Ďakujem (Tvoja príroda)

Žiaci 2.A triedy pripravili pre svojich  kamarátov z 1. stupňa informačno-motivačnú akciu na zber použitých batérií s názvom: Ďakujem (Tvoja príroda)

Dôležité zložky prírody – vodu a pôdu hrali v prevleku dievčatká a chlapci veľmi presvedčivo. Svojim básnickým slovom oslovili všetkých svojich prvostupňových spolužiakov. Požiadali ich o zber použitých batérií, aby tak pomohli chrániť vzácnu prírodu.

Úryvok:

„Sme vzácne zložky prírody. Sme cenné, ale veľmi zraniteľné. To človek sám nás svojou rukou ničí. Ak nám chceš pomôcť, urob tak. Aj málo stačí.“

„Doma, u babky, dedka, či tetky                                          Potom sa v nej plavia a plavia,

váľajú sa v šuplíkoch použité baterky.                                  do celučkej  Zeme sa vypravia.

Nehádž ich do koša do odpadu!                                           A hotová katastrofa je na svete.

Dáme ti jednu dobrú a múdru radu!                                    My veríme, že toto nechcete...

 

So smetím baterky len na skládke skončia.                          Prineste použité baterky k nám do školy

A tu sa pôsobením slnka a dažďa tak rozmočia,                   a vhoďte ich do našej zbernej nádoby.

že škodliviny a ťažké kovy vojdú do pôdy                           Tu nájdete na prízemí za dverami,

a odtiaľ priamo do najčistejšej podzemnej vody.                my budeme veľmi, ale veľmi radi.

                                                                                         Použité baterky sa budú recyklovať,

                                                                                         nebudú viac prírodu zaťažovať.

                                                                                        Spoločne to dokážeme,

                                                                                        zato Vám vopred všetkým ďakujeme.“

Mgr. K. Jeňová

 

„Parky a záhrady – najlepšie miesta pre oddych“

Zeleň svojimi estetickými  prvkami pozitívne pôsobí na psychiku človeka, spríjemňuje jeho prostredie. Hlavne vysoké stromy a veľké plochy trávnikov majú nezastupiteľný význam v hygiene životného prostredia človeka. Čoraz väčšie percento ľudskej populácie prestáva navštevovať prírodu mimo svojho bydliska, a preto sa naši žiaci rozhodli svojimi kresbami upozorniť širokú verejnosť na tento vznikajúci problém. Kresbami sa žiaci snažili poukázať na dôležitú úlohu, ktorú v našom uponáhľanom živote predstavujú zelené plochy. Zeleň spríjemňuje naše bezprostredné okolie a prináša aj úžitok v podobe relaxácie a pestovania úžitkových rastlín. Preto milá spoločnosť, hor sa do prírody.

Mgr. Marcela DANKOVÁ

 

Presádzanie sukulentov

Dňa 15.03.2016 sme my žiaci 3.A triedy presadili veľký sukulent, ktorému už bol črepník malý. Jeho mladníky sme zasadili do 18 malých črepníkov. Bola to taká malá príprava ku Dňu Zeme, na ktorý sa už tešíme.

Žiaci 3.A triedy.

 

 

Pekné vázy z odpadového materiálu

Po výmene linolea nám zostali papierové kotúče, na ktorých bolo nové linoleum. Keďže v našej škole triedime a učíme sa recyklovať odpad, aj tento sme sa snažili využiť. Tieto kotúče sme pestrofarebne namaľovali a vyzdobili si nimi priestory chodby.

Žiaci IV.C triedy

 

 AKČNÝ PLÁN MONITORING 2014/2016
 
 
 Dobroty pre vtáčie brušká

Keď vonku mráz štípe líce,                                    Vtáčia búdka za oknami,

a zasnežené sú ulice,                                             láka vtáčky dobrotami ...

svet je krásny jasný, biely,                                     pšenicou a slnečnicou,

to pani ZIMA sa veselí.                                           či drvenou kukuricou.

 

Deťom úsmev v tvárach žiari,                                 Pre sýkorky, vrabce malé,

ďaleká je cesta k jari.                                             pre drozdy a drobné hýle.

Len vtáčie tvory starosť majú,                               Proso, mak im deti dali,

čím zobáčik nachovajú.                                          aby brušká plné mali.

 

Nemusia sa veru báť,                                              A vtáčence veľké, malé

dobré deti z 2.A,                                                    štebocú si - ĎAKUJEME.

na vtáčence mysleli,

dobroty im prestreli.

žiaci 2.A a tr.uč. Mgr. K. Jeňová

 

 
KARNEVAL V ZELENOM

Fašiangy sú plné zábav, radosti a preto je v našej škole zvykom toto obdobie ukončiť karnevalom. Tohtoročný bol však netradičný.Niesol sa v duchu ochrany prírody a preto sme ho nazvali ZELENÝ KARNEVAL. Krásne a nápadité masky v telocvični privítali zelené víly. Tie rozprávkovým príbehom vysvetlili žiakom dôležitosť ochrany životného prostredia a učili ich úcte a láske k prírode.Na žiadnom karnevale nesmie chýbať tanec a promenáda masiek. Zelené masky boli veľmi pekné a zaujímavé. Bolo poznať, že na ich príprave si žiaci spolu s rodičmi dali záležať.

Mgr. A. Kohanová

 

 
Výstava - Latorica
 
24.11.2015 sa v mestskej knižnici uskutočnilo podujatie pre kolégium a priaznivcom Zelenej školy pri príležitosti 25. výročia pôsobenia členov chránenej oblasti Latorica. Podujatie prebiehalo formou výstavy, kde si žiaci mohli naštudovať informácie a pozrieť si obrázky priamo z miesta chránených území Slovenska. Žiaci si prezreli biotopy. Zistili nové zaujímavé informácie o chránených živočíchoch ,ktoré tam žijú a dozvedeli sa veľa dôležitých zaujímavosti o chránených oblastiach nášho Slovenska.
 
Ema Andrejková 8.B
 

 

 

BYLINKY

Bylinky obohacujú náš jedálniček i naše zdravie.
     Počas dní od 12. 10.2015 – 16.10.2015 si žiaci 8.ročníkov na hodinách Svet práce pripravili projekty o prospešnosti bylín v strave.
   „ Vďaka bylinkám sú jedlá chutnejšie a voňavejšie, ľudia zasa zdravší. Pomôžu pri nachladnutí, bolesti brucha i zlej nálade. Sú skromné na starostlivosť a bohaté na liečivé účinky. Ktoré z liečivých rastlín nesmú vo vašom jedálnom lístku chýbať? To sa dozviete z našich projektov.“
     Liečivé byliny sú prospešnejšie a chutnejšie v čerstvom stave, preto sa ich oplatí pestovať tak, ako my v našej školskej záhrade.
Ing. Goreová N.
 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2014 / 2015

 

 

Geografia v školskej záhrade

     Vonku je krásne slnečno a tak sme sa my 8.C po dohode s p. učiteľom Pituchom dohodli na vyučovaní geografie v našej novej školskej záhrade. Naše vyjadrenia sú nasledovné:

 1. Dulová: „Dnešnú hodinu geografie sme strávili prvýkrát v školskej záhrade. Altánok, pod ktorým sme sedeli bol veľmi útulný. Bola tam veľmi príjemná atmosféra. Páčilo sa nám to, a preto verím, že do záhrady budeme chodiť častejšie“.
 2. Janošková: „V záhrade sa mi veľmi páčilo. Mali sme príjemné a teplé počasie. Okrasné kamene, voňavé kvety a dreviny skvelo dopĺňali témy na hodine. Učiteľovi sme vďační, že sme tam mohli byť “.
 3. Jančišinová: „Veľmi sa mi páčil učiteľov nápad, že strávime pár vyučovacích hodín v školskej záhrade. Krásne prostredie, voňavé kvety a čerstvý vzduch. Dúfam, že tam ešte na pár hodín pôjdeme“.
 4. Lučanský: „Na hodinách geografie preberáme životné prostredie a témy, ktoré sa viažu k životnému prostrediu a ochrane prírody. Keďže sme sa nachádzali v prírode, tak sme aj viac pochopili látky, ktoré sme preberali“.
 5. Goréová: „ Prostredie ktoré nás obklopovalo vyvolávalo u mňa pozitívny pocit. Som rada, že sa nám naskytla možnosť vyskúšať si niečo nové a nie tak typické. Takúto úžasnú hodinu by som si rada zopakovala“.
 6. Pety: „ Menšia okrasná záhradka vedľa altánku je výborná pre hodiny sveta práce, kde sa žiaci naučia starať sa o prírodu. Je to prírodná záhradka skultúrnená človekom“.
 7. Hudecová: „ Na záhrade sa mi páči suchý potok, v ktorom sú zasadené kvety. Je tam tiež skleník, v ktorom rastie zelenina. Rada tam chodím, lebo sa mi tam veľmi páči“.
 8. Šoltysová: „ Takéto hodiny sú lepšie ako obyčajné, pretože okolie je určite krajšie ako v triede. Dúfam, že v budúcnosti budeme mať takýchto hodín oveľa viac“.
 9. Lejba: „ Vďaka prostrediu sa dali lepšie pochopiť učebné látky. Veľmi sa mi tam páčilo, pretože mám rád prírodu“.
 10. Brhlíková: „ Cítila som sa tam veľmi príjemne a pokojne. Veľmi sa mi páči, že máme v škole takúto záhradu a môžeme si v nej spestriť vyučovacie hodiny“.
 11. Pituch (učiteľ): „ Z uvedených názorov niektorých žiakov našej školy vyplýva, že celý tento projekt je veľkým prínosom. Ja sa osobne stotožňujem s vyjadreniami žiakov a chcem sa poďakovať vedeniu školy i koordinátorom tohto skvelého projektu, že my všetci žiaci i učitelia môžeme využívať tieto priestory “.

 Mgr. M. Pituch a žiaci 8.C

 

Ako prváci zasadili fazuľku

 

 

 

Deň Zeme v podaní kolégia

 

Celá naša základná škola bola v tento deň, deň našej milovanej Zeme zapojená do neskutočnej akcie. Úlohou žiakov bolo vytvoriť plagáty, v ktorých by žiaci spropagovali verejnosti nutnosť poukázať na otázky týkajúce sa ochrany životného prostredia. V každej triede si žiaci vytvorili vlastné plagáty, bilbordy, masky a informačné letáky, s ktorými sme sa všetci vybrali pred našu školu a upozorňovali s pokrikom verejnosť na celosvetový problém ochrany životného prostredia. Naši žiaci boli neskutočne tvoriví a s láskou v srdci obraňovali práva matky Zeme. Žiaci kolégia Zelenej školy si pripravili tričká s logom a vlastnú nástenku, aby každému návštevníkovi našej základnej školy ukázali, že my sme zelená škola a príroda je nám neskutočne drahá.

Mgr. Marcela Danková

 

 

Prednáška- ochrana prírody

Dňa 22.4.2015 (áno čítate dobre …. na deň našej milovanej Zeme) sa uskutočnila akcia pre triedy 6. B. a 7. B. Môžete 3-krát hádať, čoho sa akcia týkala.......presne tak, ochrany a znečisťovania prírody. Prednáška bola naozaj veľmi poučná. Zábavná forma je ten najhravejší spôsob učenia. Naučili sme sa, že odpad máme triediť podľa farby kontajnerov. Predtým ako hodíme fľašu k plastom máme na ňu stúpiť, aby zabrala menej priestoru a že človek priemerne vyprodukuje 331 kg odpadu. Naša zem je krásna a treba s ňou zaobchádzať s rešpektom. Špeciálne ďakujeme Mgr. Vasiľovi za skvelú prednášku. TRIEĎTE ODPAD A CHRÁŇTE NAŠU ZEM - PRE VAŠE DOBRO !!!!

Ema Andrejková 7. B

 

 

 

 

Výsadba kvetinového záhonu

  

 

Les ukrytý v knihe 

Zemplínska knižnica v Trebišove sa opäť zapojila do piateho ročníka celoslovenskej kampane LES UKRYTÝ V KNIHE. Táto aktivita prebieha v spolupráci s Národným lesníckym centrom.
Poslaním kampane je poukázať na význam lesa a lesníctva, ochranu životného prostredia a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh.
Zemplínska knižnica v Trebišove pripravila pre svojich čitateľov a návštevníkov v čase od 13.4. – 17.4.2015 rôznorodé aktivity: čítanie kníh s lesnou tematikou, stretnutie s lesníkom, tvorivé dielne zamerané na les a prírodu, hry, súťaže, kvízy.
14.4.2015 navštívili našu knižnici žiaci tretieho ročníka ZŠ Komenského, kde mali možnosť stretnúť
sa s lesníkom a dozvedieť sa veľa nového a zaujímavého o prírode. Spestrením bola aj tvorivá dielňa,
kde si vyrobili pekný pozdrav z lesa.

 

 

 

Výsadba bylinkovej špirály

 

 

 

Recyklácia, zeleň a ochrana prírody

Dňa 13.2.2015 boli pre prváčikov pripravené aktivity, úlohy a hry o recyklácii a ochrane prírody. Žiaci sa oboznámili s triedením odpadkov, o zeleni v našom okolí ale aj o tom, ako majú chrániť prírodu a starať sa o ňu. Prváci boli veľmi šikovní a porozprávali nám aj oni, akoby sa chceli starať o pani prírodu. Spolu s nami triedili odpadky, kreslili obrázky vecí, ktoré sú vytvorené z dreva, rozprávali o chránených živočíchov a aktívne sa hlásili a odpovedali na naše otázky. Deti sa dozvedeli veľa nových informácii a sľúbili, že aj oni budú triediť odpad a neznečisťovať našu Zem.

Lucia Janošková 8.C

 

 

 

Ekologická prednáška

Dňa 11. februára 2015 sa na našej škole uskutočnila prednáška, ktorá bola zameraná na štátne chránené územia na východnom Slovensku a sprevádzaná poznatkami o mokradiach. Zúčastnili sa na nej žiaci druhého stupňa. Pani Ing. Slávka Miňová nám porozprávala o chránených oblastiach a predstavila nám našu najbližšiu chránenú oblasť Latorica. Dozvedeli sme sa, že je nutné chrániť živočíchov a rastlinky, ktoré sú zapísané v tzv. Červenej knihe, pretože sú na pokraji vyhynutia. Zároveň sme sa dozvedeli, že 2. február je svetovým dňom mokradí. Uvedomili sme si, že aj na našej malej krajine je neskutočne veľa krásnych živočíchov, rastlín a území, ktoré musíme chrániť pre ďalšie generácie.

Viktória Dulová 8.C

 

 

 

Schválený plán a monitoring

 Vyhodnotenie auditu

Environmentálny audit Zelenej školy na druhé certifikačné obdobie.

Environmentálny akčný plán pre druhé certifikačné obdobie 2014/ 2016

 

 

 

Ako sme učili prváčikov o dôležitosti ochrany zvierat

Dňa 27. októbra sa na našej škole pre žiakov prvého ročníka konala netradičná hodina, kde sa žiaci oboznámili s tým, že mesiac október je mesiacom ochrany zvierat. Prváčikovia hrali hry, pri ktorých zároveň aj rozprávali o prírode, o našich domácich zvieratkách, ako sa o zvieratká starať a zároveň aj ako chrániť našu prírodu. Žiaci sa učili ako sa majú správať v prírode, spoznali nové živočíchy, ba dokonca nám aj deti porozprávali o svojich obľúbených zvieracích miláčikoch. Na konci hodiny nám prváčikovia pekne poďakovali za nové informácie a obdarili nás veselými tváričkami.

 Lucia Janošková 8. C

 

 

 

 ŠKOLSKÝ ROK 2013 / 2014

Členovia Kolégia Zelenej školy

Kolégium ZELENEJ ŠKOLY

 

ŠIRŠIE KOLÉGIUM – pedagogickí zastupcovia Kolégia

 

 1. Ľudmila Mošková – enviromentálna výučba
 2. Viera Kešeľová – enviromentálna výučba
 3. Danka Štefanková – asistent koordinátora Zelenej školy (zástupca 2. stupňa)
 4. Jana Chovancová – zástupca 1. stupňa
 5. Marcela Košina – výtvarná výučba

 

Nepedagogickí zástupcovia Kolégia

Eva Harmadiová – nepedagogický zamestnanec školy

Ján Kešeľ –múzeum a kultúrne centrum južného Zemplína

 

UŽŠIE KOLÉGIUM

Marcela Danková- Koordinátor Zelenej školy

Patrícia Goreová

Ema Šoltysová

Lucia Janošková

Elena Jančišinová

Veronika Hudecová

Filip Lejba

Patrik Pety

Jakub Lučanský

Monika Kľučárová

Ema Andrejková

Viktória Tamašová

Sára Tomášová

Tadeáš Vaľko

Lea Lučanská

Alexandra Lučanská

Ráchel Zorvanová

Soňa Kazimírová

 

Zelená škola

 

My sme Zelená škola,

príroda nás každý deň volá.

Chráni ju každý z nás,

pretože má veľa krás!

 

V prírode nikdy nekričíme,

v našom okolí nič neničíme.

Vodu a elektrinu šetríme,

prírodu všetci chránime!

 

Zem je to najkrajšie, čo máme

a chrániť ju nám určite je známe.

Chráňme ju ako vlastné deti,

nech nám slnko každý deň svieti.

 

Pamätaj, že Zem máme iba jednu,

chráň všetky živé stvorenia.

Prírodu treba poslúchať,

veď ona je naším pánom.

 

Tá naša modrá planéta,

čoskoro svoju farbu stratí.

Jediný, kto ju môže zachrániť,

 

SI PRÁVE TY!

           Kolégium Zelenej školy

 

Začína nové certifikačné obdobie.

 

7 KROKOV AKO NA TO..

 

 

AUDIT

 

     

Ako ďalej s odpadom...

V novembri, presnejšie jeho 19. deň sa vybrali žiaci rôznych ročníkov: siedmeho, ôsmeho a deviateho na exkurziu do firmy KOSIT. Jej sídlo je v Kokšov- Bakši, malá dedina pri Košiciach. Je to firma, ktorá pre Košice a okolie zabezpečuje zvoz separovaného odpadu a jeho následné spracovanie. Ako jedna z dvoch spoločností na Slovensku má spaľovňu odpadu. Spaľovanie odpadu má výhodu v tom, že teplo, ktoré pri spaľovaní vzniká, sa dá využiť na vykurovanie bytových priestorov a taktiež to, čo vznikne spálením odpadu zaberá oveľa menší priestor ako odpad na skládkach.

O deviatej hodine sme boli v areáli firmy. Všade okolo nás boli veľké kopy odpadu, ktoré čakali sa svoje spracovanie. Predtým, než sme sa  všeličo dozvedeli, trošku sme si zasúťažili. Všetci, ktorí vyhrali, dostali ako odmenu tričko s logom firmy. Potom nasledovala zaujímavá prezentácia o recyklácií a spracovaní odpadu. Po niekoľkých ďalších zaujímavých aktivitách sme sa presunuli von, aby sme si pozreli areál. Počas celej prehliadky sme museli mať na hlave prilbu, kvôli bezpečnosti. Porozprávali nám o ich každodennej práci a úsilí zmeniť odpad na surovinu. Videli sme aj najväčší lis na Slovensku. Nakoniec sme sa postavili na obrovskú váhu a tipovali sme, koľko spolu vážime. Ten kto mal najlepší odhad, získal tričko. Bolo to cez 2000 kílJ

Keďže v projekte Zelená škola máme tému odpad, rozhodli sme sa ísť na exkurziu do takejto firmy. Dozvedeli sme sa, že odpadu je stále viac a je to problém, na ktorý sa určite treba zamerať. To, čo my môžeme preto urobiť je nekupovať si veci, ktoré nepotrebujeme a vzniknutý odpad správne vytriediť – separovať. Týmto budeme chrániť naše zdravie aj naše okolie.

Poďakovanie patrí pani RNDr. Ľudmile Moškovej- koordinátorka zdravej školy a Mgr. Františke Juskovej – koordinátorka Zelenej školy, za zorganizovanie exkurzie, kde sme sa veľa nového dozvedeli aj naučili.

Vyhodnotenie dotazníka

     Koncom minulého roka prebehol dotazník vo všetkých triedach druhého stupňa. Žiaci odpovedali na otázku: “Čo si myslíš, ako môžeme znížiť tvorbu odpadu na našej škole?“ Zo všetkých odpovedí sme vybrali tieto:

 1. Opakované používanie desiatových boxov alebo vrecúšok na desiatu.
 2. Obojstranné používanie papiera.

Týmto by sme Vás chceli vyzvať a poprosiť, aby ste to spolu s nami začali robiť, aby sme mali na našej škole aspoň trošku menej odpadu.

 Aktivity ku Dňu Zeme

     Dňa 25.4.2014 sa na našej školy uskutočnili aktivity ku Dňu Zeme. Triedy vyrábali rôzne výrobky z odpadových materiálov, hrali sa ekohry, presádzali kvety alebo riešili kvízy a tajničky s environmentálnou problematikou. Žiaci Kolégia Zelenej školy však zahrali našim prvákom scénku, v ktorej sa farmár Uhorka učil, ako má správne vytriediť odpad.


 Rovesnícke vzdelávanie

     Od mája 2014 prebieha na našej škole rovesnícke vzdelávanie na tému Sklo a jeho recyklácia. Žiaci deviatych ročníkov vysvetľujú mladším spolužiakom ako sklo vzniklo, kde všade sa používa a ako sa správne triedi a potom recykluje.


 

 Záhrada, ktorá učí

je prírodná školská záhrada, ktorá slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Hlavnou úlohou takejto záhrady je zatraktívniť vyučovanie, motivovať detí k učeniu, k lepším výsledkom, aby zážitkovou formou nadobúdali vedomosti v príjemnom prostredí obklopení zeleňou.  
Takáto záhrada sa buduje na našom školskom pozemku a hoci niekoľko mesiacov potrvá, kým bude hotová, žiaci a vyučujúci niektorých ročníkov sa rozhodli využiť krásne jesenné počasie na netradičné vyučovanie v prírode. V altánku, ktorý je súčasťou záhrady, nachystali peknú výstavu pod názvom DARY JESENE OČAMI DETÍ.                                                            
Potešilo nás, že školská záhrada a jesenná výstava sa páčila nielen žiakom, ale aj rodičom, ktorí si ju prišli pozrieť.