dosya upload film izle
Testovanie 9

Testovanie 9

Čo je cieľom Testovania 9?

Celoslovenské testovanie žiakov 9.  ročníka základných  škôl pod  názvom  Testovanie  9 - 2019 sa  uskutoční 03. apríla 2019 (streda) z predmetov  matematika,  slovenský jazyk  a  literatúra,  maďarský  jazyk  a   literatúra a 04. apríla 2019 (streda) z predmetov ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.
 
Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie, krajských školských úradov a členovia rád základných škôl. Krajské školské úrady s cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania poveria úlohou nestranných pozorovateľov učiteľov základných a stredných škôl.
 
Náhradný termín testovania sa uskutoční 16. a 17. apríla 2019 (utorok, streda).