dosya upload film izle
Projekty školy

Za učením moderne

  • Názov projektu: Za učením moderne
  • Operačný program: Vzdelávanie
  • Prioritná os: 1. Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
  • Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú
  • Kód výzvy: OPV-2008/1.1/03-SORO
  • Trvanie projektu: 19 mesiacov

O projekte

Identifikačné údaje školy

  • IČO: 35541075
  • DIČ: 2021663182
  • Banka: Slovenská sporiteľna, a.s., pobočka Trebišov
  • Číslo účtu: 0551893474/0900, 0553309040/0900
  • Kontaktná osoba: Mgr. Radoslav Ujhelyi (projektový manažér)
  • Telefón: 056/668 51 11
  • Mobil: 0911 667 766
  • Fax: 056/672 73 87

 

 

 



 

Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole,

Komenského 1962/8, Trebišov

 

 

Názov projektu:    Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole,

                                  Komenského 1962/8, Ttrebišov

 

Typ projektu:        dopytovo - orientovaný

 

Trvanie projektu: 12/2017-11/2021

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje".

 

www.esf.gov.sk                                                                                               www.minedu.gov.sk