dosya upload film izle
Predmety

Predmety

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE

NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE

Predmet Skratka Predmet Skratka
Slovenský jazyk SJL Slovenský jazyk SJL
Matematika MAT Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ Nemecký jazyk NEJ
Vlastiveda VLA Ruský jazyk RUJ
Prírodoveda PDA Matematika MAT
Informatická výchova IFV Informatika INF
Etická výchova ETV Chémia CHE
Náboženská výchova NBV Fyzika FYZ
Hudobná výchova HUV Biológia BIO
Výtvarná výchova VYV Geografia GEG
Telesná výchova TEV Dejepis DEJ
Pracovné vyučovanie  PVC Občianska výchova OBV
Prvouka  PVO Etická výchova ETV
Dopravná výchova  DOV Náboženská výchova NBV
    Hudobná výchova HUV
    Telesná výchova TSV
    Výtvarná výchova VYV